Union of Australian Women's Photo Album

B&W Vida Goldstein, 1912

Previous | Home | Next